BIZNESPLAN DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY I SERWISU PASZOWOZÓW NA RYNKU POLSKIM

Biznesplan został opracowany w celu oceny rentowności rozpoczęcia sprzedaży i serwisowania nowej marki paszowozów na rynku polskim, kiedy ten moment dochodowości z tej działalności zostanie osiągnięty oraz zdefiniowanie potrzeb inwestycyjnych i ich struktury.

Główne elementy tego biznesplanu to:
 1. Analiza zewnętrzna (ekonomia, rynek nowych i używanych paszowozów, baza maszyn, konkurencja oraz klienci)
 2. Analizy wewnętrzne firmy (organizacja, kadry, finansowanie, sprzedaż oraz usługi serwisowe)
 3. Analiza SWOT oraz wnioski i nowe cele firmy.
 4. Część finansowa
Wozy paszowe są eksploatowane przez hodowców zwierząt gospodarskich. Jest to bardzo specyficzna branża rynku rolnego, która stawia przed dostawcami wiele wyzwań. Paszowozy zwykle są podłączane do posiadanych ciągników rolniczych jednak istnieje również niewielki segment wozów paszowych samojezdnych. Zwykle maszyny te wyposażone są w system mieszający, który stanowi najistotniejszy element tego urządzenia. Dostępny jest w ofercie system poziomy i pionowy z różną ilością tzw. ślimaków najczęściej od 1 do 4.

Wielkość rynku paszowozów w Polsce

W trakcie opracowanie stanęliśmy przed trudnym zadaniem oceny wielkości rynku tych urządzeń, Nie są one rejestrowane więc nie ma tych danych w bazie CEPiK. Okazało się jednak, że są inne źródła informacji pozwalające na stosunkowo precyzyjne określenie wielkości sprzedaży wozów paszowych. W przypadku sprzętu używanego pomógł monitoring ofert w portalach sprzedażowych oraz ocena menadżerska. Ciekawie wyglądał udział w rynku poszczególnych dostawców wozów paszowych w Polsce w wybranym segmencie systemu poziomego 1-3 ślimaków. Dane opierały się na sprzedaży w latach 2016-2018. Natomiast największy udział w sprzedaży na rynku polskim mają paszowozy z systemem pionowym. Do wiodących dostawców należą takie firmy jak: Euromilk, A-Lima-Bis, Strautmann, Kongskilde, Metal-Fach oraz 20 innych dostawców. W tym segmencie wozów nie ma znacznych różnic w udziale w rynku.

Duże znaczenie miało wyznaczenie regionów w Polsce z największym potencjałem sprzedaży. Wynika to z faktu, że sprzedaż koncentruje się w
regionach gdzie jest najwięcej i największych hodowców bydła z dominującą pozycją pn-wsch części Polski.

Wypracowana segmentacja rynku klientów z podaniem ich ilości i średniej wielkości parku maszynowego wskazała potencjał poszczególnych grup klientów i wyznaczyła potrzebne środki oraz sposób realizacji dotarcia do nich z odpowiednio dostosowaną ofertą produktową i usługową.

 

Zdjęcie pochodzi ze strony
www.blattin.pl

Analiza konkurencji koncentrowała się na ukazaniu mocnych i słabych stron, potencjału oraz wypracowanych przewag konkurencyjnych. Dała bogatą wiedzę dotyczącą sposobu realizowania własnej strategii sprzedaży wyróżniającej ofertę produktową oraz serwisową zleceniodawcy.

Analizy wewnętrzne firmy

Istotną cechą biznesplanu jest nie tylko spojrzenie na otoczenie firmy ale również dogłębna analiza zasobów samego przedsiębiorstwa jego sposobu funkcjonowania, stylu zarządzania, dostępnej kadry i potencjału rozwoju. Główne zakresy analizy obejmują:
 • Struktury organizacyjnej i prawnej
 • Lokalizacji
 • Posiadane obiekty i wyposażenie
 • Organizację i zasoby kadrowe
 • Dostępne źródła finansowania
 • Oferowane produkty i usługi
 • Polityka serwisowa i części zamiennych
 • Analiza SWOT czyli mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń
Podsumowaniem całościowego spojrzenia na otoczenie firmy i jej własne funkcjonowanie jest dokonanie oceny aktualnej sytuacji, wypracowanie wniosków i przełożenie ich na cele krótko i długookresowe. Efektem tego jest następnie przygotowanie działań i poddziałań odpowiadających poszczególnym celom.

Analiza finansowa

Podsumowaniem całościowego spojrzenia na otoczenie firmy i jej własne funkcjonowanie jest wizualizacja założeń i planowanych działań w postaci danych finansowych w okresie pozwalającym na ocenę finansową zamierzenia inwestycyjnego lub działania biznesowego. W tym przypadku określiliśmy prognozę dla najbliższych pięciu lat szukając momentu w którym podjęte inwestycje i zamierzenia przyniosą realny zysk dla firmy. Ze względu na stosowaną metodę możemy bardzo precyzyjnie określić najbardziej kluczowe elementy wpływające na osiągniecie zamierzonych rezultatów i ocenić ryzyko ich opóźnienia lub braku realizacji. Analiza finansowa przedsięwzięcia składała się z następujących elementów:
 • Analiza sprzedaży wozów
 • Sprzedaż ogółem
 • Sprzedaż części
 • Warsztat
 • Koszty sprzedaży
 • Koszty osobowe
 • Wydatki & Przydział kosztów
 • Inwestycje, amortyzacja i rezerwy
 • VAT
 • Potrzeby finansowania
 • Źródła finansowania
 • Wynik poszczególnych działalności
 • Analiza działalności
 • Rachunek zysków i strat
 • Bilans – Aktywa
 • Bilans – pasywa
 • Analiza wskaźnikowa